gebouw-smeets-gijbels

Kinderkwesties

Adoptie

Bij adopties onderscheiden we nationale en internationale adopties. Ingeval van internationale adoptie zal na het doorlopen van de procedure tot verkrijging van de beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie in Nederland, een adoptie en/of erkenning van de buitenlandse adoptiebeslissing bij de Nederlandse rechtbank dienen te worden aangevraagd.

Bij nationale adoptie gaat het over het algemeen om de zogeheten ‘stiefouderadoptie' voor de partner die met de verzorgende ouder met gezag, in een duurzaam samenlevingsverband leeft. In Nederland kennen wij inmiddels ook de adoptie door twee mensen van hetzelfde geslacht.

Door adoptie wordt de familieband met de biologische ouders verbroken. Er ontstaat een nieuwe, juridische familieband, met alle rechten en plichten, tussen het kind en de adoptieouders.

Denkbaar is ook dat de ouder die aan bepaalde vereisten voldoet het ‘mede gezag' (ex artikel 1:253 t gezag) aanvraagt. Deze constructie biedt onder bepaalde omstandigheden aan de verzorgende ouder en diens partner de mogelijkheid om samen zeggenschap te krijgen over de verzorging en opvoeding van minderjarigen, zonder dat de familierechtelijke band met de niet-verzorgende biologische ouder hoeft te worden verbroken, zoals ingeval van adoptie het geval is. Een dergelijke juridische ouderschap brengt ook financiële verplichtingen met zich mee jegens de minderjarige.

Erkenning

Als kinderen worden geboren in een huwelijkse situatie hebben beide ouders van rechtswege het ouderlijk gezag en dus formele zeggenschap over het kind. Statistieken wijzen uit dat in Nederland steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren. Die situatie vraagt extra aandacht als het gaat om de rechten en plichten van de ouders jegens hun kinderen.

Door erkenning van een kind ontstaat er een familierechtelijke relatie tussen ouder en kind. Deze relatie brengt rechten en plichten met zich mee, waaronder een onderhoudsverplichting, recht op omgang/contact en erfrechtelijke aanspraken.

Van gezamenlijk gezag met de moeder is na erkenning van een kind nog geen sprake. Om gezamenlijk te worden belast met het gezag moet er door de beide ouders nog een afzonderlijk verzoek worden ingediend tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag, waarvan aantekening wordt gemaakt in het openbare gezagsregister. Dit formulier kan worden gedownload op www.rechtspraak.nl. Werkt de ouder die van rechtswege het gezag heeft, hier niet aan mee, dan moet de andere ouder naar de rechter om vervangende toestemming te vragen.

Vaststelling en ontkenning vaderschap

Wanneer het biologisch vaderschap vaststaat kunnen moeder en kind, zelfs nog na het overlijden van de vermoedelijke vader, om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap vragen. Anders dan een erkenning, heeft deze vaststelling terugwerkende kracht vanaf de geboorte. Dit kan onder meer van belang zijn voor nationaliteit, naam en erfrechtelijke gevolgen. De rechtbank kan in zaken als deze een DNA-test vragen. Aan de weigering om aan een DNA-test mee te werken kan de rechter gevolgen verbinden.

Waar moeder en kinderen er belang bij hebben het vaderschap te doen vaststellen, kunnen vaders er juist belang bij hebben hun vaderschap te ontkennen. Een vader kan een verzoek tot ontkenning indienen binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader van het kind is.

Kinderbescherming

Wanneer kinderen opgroeien in een onveilige situatie kan de rechter maatregelen treffen ter bescherming van minderjarigen. Een dergelijke maatregel is een ‘ultimum remedium' en wordt slechts toegepast als het niet lukt om binnen een vrijwillig kader de veiligheid van kinderen en hun recht op een onbelemmerd en onbelast opgroeien te waarborgen.

De rechter kan een gezinsvoogd aanstellen om toezicht te houden op de leef- en opvoedsituatie van kinderen, de zogenaamde ‘ondertoezichtstelling'. Niet de ouder(s) maar de gezinsvoogdijinstelling heeft het dan voor het zeggen. Bij niet-naleving van aanwijzingen van de gezinsvoogd kan men de ouders nog verder beperken in hun ouderschapstaken. Onder omstandigheden kan de rechter een uithuisplaatsing van de kinderen gelasten en de ouders ontheffen of ontzetten uit het ouderlijk gezag.

Internationale kinderontvoering

Door globalisering is het aantal internationale relaties explosief toegenomen. Wanneer kinderen worden geboren en het gezin in het buitenland woont als de relatie wordt beëindigd, doet zich met steeds grotere regelmaat het probleem van internationale kinderontvoering voor. Hiervan is sprake als een kind zonder toestemming van de achterblijvende ouder over de landsgrens wordt gebracht of na afloop van een bezoek niet wordt teruggebracht.

Niet zelden heeft een van de partners de behoefte om na verbreking van de relatie terug te keren naar het land van herkomst. Afhankelijk van het nationale recht behoeft men daarvoor - bij medeneming van kinderen - de toestemming van de andere ouder. Krijgt men deze niet, dient men vervangende toestemming te vragen om met kinderen te mogen verhuizen. Laat men dit na, volgt een teruggeleidingsprocedure onder het mom: ‘eerst (kind) terug, dan praten'. In internationaal verband is namelijk afgesproken dat het land waar het kind zijn of haar gewone verblijfplaats heeft, het best in staat is beslissingen te nemen over het welzijn van kinderen. Wanneer het kind is ontvoerd naar landen die zich niet hebben verbonden om kinderen terug te geleiden, dient de diplomatieke weg te worden behandeld.
Cross Border Mediation kan oplossing bieden en ouders weer in gesprek laten komen met elkaar, met focus op het belang van het kind.

       

SmeetsGijbels Amsterdam

Postbus 78067
1070 LP Amsterdam
Jacob Obrechtstraat 70
1071 KP Amsterdam
T +31 (0)20 574 77 22
F +31 (0)20 574 77 33
info@smeetsgijbels.com

SmeetsGijbels Rotterdam

Postbus 1629
3000 BP Rotterdam
Westersingel 84
3015 LC Rotterdam
T +31 (0)10 266 66 66
F +31 (0)10 266 66 55
E info@smeetsgijbels.com

logo fas
logo voh
logo iafl
logo mfi
logo kidsrights