Algemene voorwaarden

 1. Smeets Gijbels B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. Een lijst van de aandeelhouders in Smeets Gijbels B.V., althans van de personen die aandelen in Smeets Gijbels B.V. via hun respectievelijke houdstermaatschappijen houden – ook wel partners genoemd – wordt op verzoek toegezonden.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Smeets Gijbels B.V., maar ook ten behoeve van alle "partners" (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor Smeets Gijbels B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Smeets Gijbels B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Smeets Gijbels B.V. als zodanig. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Het staat Smeets Gijbels B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen "partners"(als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Smeets Gijbels B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 5. Smeets Gijbels B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Smeets Gijbels B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Smeets Gijbels B.V.
 6. Indien de uitvoering van een opdracht door Smeets Gijbels B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Smeets Gijbels B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Smeets Gijbels B.V. komt.
 7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Smeets Gijbels B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 50.000, -.
 8. Smeets Gijbels B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 4, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Smeets Gijbels B.V. voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 9. Betaling van declaraties van Smeets Gijbels B.V. dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Smeets Gijbels B.V. en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Smeets Gijbels B.V. verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Indien Smeets Gijbels B.V. als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.
 11. Smeets Gijbels B.V. heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of wanneer een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Smeets Gijbels B.V. enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam.