Slide
Familierecht
advies bij familie-
rechtelijke kwesties

Familierecht

Familierecht is een veelomvattende term die vooral te maken heeft met het juridisch regelen van zaken rond echtscheiding, kinderzaken, vermogensverdelingen, alimentatie, afstamming, huwelijk en andere onderwerpen die verband houden met familierelaties. Beslissingen rondom familierechtelijke kwesties hebben vaak verstrekkende gevolgen. Helder juridisch advies kan u in veel gevallen helpen om tot gefundeerde keuzes te komen.

Echtscheiding | beëindiging samenleving |
ontbinding geregistreerd partnerschap

 • Alimentatie
 • Kinderen
 • Vermogensverdeling
 • Pensioen

Advies | second opion | legal opinion

 • Advies aan buitenlandse collega's, cliënten en instanties over het Nederlands familierecht (legal opinion)
 • Advies vóór trouwen (huwelijkse voorwaarden)
 • Beoordeling kansen in hoger beroep
 • Beslag
 • Enz.

Diversen

 • Adoptie
 • Afstamming (erkenning en ontkenning vaderschap + vaststelling vaderschap)
 • Alimentatiewijziging
 • Alimentatiefraude
 • Alimentatie-inning
 • Bewind/curatele/mentorschap
 • Draagmoederschap
 • Erkenning en tenuitvoerlegging buitenlandse beslissingen
 • Geschillen over kinderen
 • Gezagszaken
 • Internationale kinderontvoering
 • Kinderbescherming
 • Naamswijziging
 • Omgangszaken
 • (internationaal) Verhuizen met kinderen
 • Vermissing
Scheiden

Een van de meest voorkomende zaken in het familierecht is de (echt)scheiding en alle deelonderwerpen die daaruit voortvloeien.

Een echtscheiding is voor een groot deel een emotioneel proces. Het is raadzaam eerst stil te staan bij de oorzaken van de scheiding en de daadwerkelijke beslissing daartoe. De mediators en advocaten van SmeetsGijbels zijn getraind in de emotionele aspecten van een echtscheiding. Zij zijn in staat te beoordelen in welke fase van de scheiding de partijen zitten. De cliënt die net heeft gehoord dat zijn echtgenoot wil scheiden is er emotioneel anders aan toe dan de cliënt die zelf de beslissing tot scheiding heeft genomen. Voor een goede afwikkeling van de scheiding is het noodzakelijk dat de emoties gekanaliseerd worden en partijen bij dit proces goed begeleid worden.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Gemeenschap van goederen
Als u getrouwd bent en voorafgaand aan het huwelijk niet naar de notaris bent geweest en dat ook tijdens het huwelijk niet hebt gedaan, dan bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 is het belangrijk om vast te stellen of het huwelijk is gesloten vóór 1 januari 2018 of op of na die datum.

» Lees meer over de verdeling van vermogen bij gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden
Als de echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen, dan moet worden beoordeeld wat de echtgenoten volgens die voorwaarden aan elkaar verschuldigd zijn. Omdat de tekst van huwelijkse voorwaarden soms niet helemaal duidelijk is, komt het bij echtscheiding regelmatig aan op de vraag wat nu precies de bedoeling van de echtgenoten was bij het opstellen ervan. Redelijkheid en billijkheid speelt altijd een rol bij de beslissing die de rechter neemt wanneer partijen het zelf niet eens zijn over de uitleg van hun huwelijkse voorwaarden.

» Lees meer over onze adviezen voor huwelijkse voorwaarden.

smeetsgijbels_familierechtelijke_kwesties
Afwikkeling echtscheiding

Bij een echtscheiding gaat het grofweg om vier hoofdzaken waarover overeenstemming moet worden bereikt:

Kinderen
Bij een echtscheiding zijn er afspraken nodig over de kinderen. Wie zorgt voor hen, hoeveel dagen verblijven ze bij ieder van de ouders? Wie draagt welke kosten? Is er sprake van kinderalimentatie? Dit soort afspraken worden (bij minderjarige kinderen) vastgelegd in een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan moet bij de rechtbank worden ingediend, samen met het verzoek tot echtscheiding.
Ook in uitzonderlijke situaties, zoals adoptie, geschillen rond ouderlijk gezag of zelfs (internationale) kinderontvoering kunnen wij u met juridisch advies terzijde staan.

» Lees meer over (internationale) kinderzaken.

Alimentatie
Een echtgenoot die na de echtscheiding niet in staat is om volledig in eigen levensonderhoud te voorzien, kan aanspraak maken op alimentatie. De andere echtgenoot betaalt dan maandelijks een bijdrage. In onderling overleg kan besloten worden dat de alimentatieverplichting wordt afgekocht door betaling van een bedrag ineens. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de levensstijl tijdens het huwelijk, van de vraag wat de alimentatiegerechtigde redelijkerwijs nodig heeft, mogelijk in aanvulling op eigen inkomsten uit arbeid en/of vermogen en van de vraag wat de alimentatieplichtige (ex-)echtgenoot kan betalen.

Verdeling van vermogen
Bij de verdeling van het vermogen is van belang of er voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Het begrip vermogen omvat onder andere: de woning, de inboedel, verzekeringspolissen, auto’s, saldi op bankrekeningen, aandelen, maar ook de schulden, zoals een hypothecaire lening. Ook erfenissen en schenkingen van bijvoorbeeld ouders vallen in de huwelijksgemeenschap, tenzij er een testament is waarin is bepaald dat dit niet zo is. Voor ondernemers kan de verdeling van het vermogen een complexe aangelegenheid zijn. Juist voor deze groep heeft SmeetsGijbels specialistische kennis in huis.

» Lees meer over de mogelijke gevolgen voor ondernemers bij een echtscheiding.

Pensioen
Tijdens het huwelijk kunnen pensioenrechten zijn opgebouwd. In het algemeen geldt dat de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenrechten moeten worden gedeeld. Ieder krijgt te zijner tijd de helft rechtstreeks van het pensioenfonds uitgekeerd. Het is mogelijk om bij huwelijkse voorwaarden of bij een echtscheidingsconvenant af te wijken van deze standaardverdeling.

Voorkomen is beter dan genezen

Als familierechtadvocaten helpen wij mensen vooral aan het einde van hun huwelijk. Dat kan bij echtscheiding zijn, maar ook bij overlijden. In de praktijk blijkt dat scheidende mensen die huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld, vaak geen idee hebben wat er nu precies is afgesproken. Dat levert bij scheiding veel problemen en procedures op.

Onze advocaten zijn door hun enorme ervaring in dit soort procedures zeer goed in staat mensen juist vóór of tijdens hun huwelijk te begeleiden in het opmaken van hun huwelijkse voorwaarden. Een goede regeling aan het begin van het huwelijk kan veel geld en frustratie schelen aan het einde van het huwelijk.

Elke situatie is anders en vraagt om een andere benadering. Via onderstaande links leest u meer over mediation en een mogelijke gang naar de rechter.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Familierecht
advocaten

Maak kennis met onze advocaten en mediators familierecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.