Slide
Nationale en
internationale
kinderzaken

(Internationale) kinderzaken

Adoptie

Bij adopties onderscheiden we nationale en internationale adopties. Ingeval van internationale adoptie zal na het doorlopen van de procedure tot verkrijging van de beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie in Nederland, een adoptie en/of erkenning van de buitenlandse adoptiebeslissing bij de Nederlandse rechtbank dienen te worden aangevraagd.

Bij nationale adoptie gaat het over het algemeen om de zogeheten ‘stiefouderadoptie' voor de partner die met de verzorgende ouder met gezag, in een duurzaam samenlevingsverband leeft. In Nederland kennen wij inmiddels ook de adoptie door twee mensen van hetzelfde geslacht.

Door adoptie wordt de familieband met de biologische ouders verbroken. Er ontstaat een nieuwe, juridische familieband, met alle rechten en plichten, tussen het kind en de adoptieouders.

Denkbaar is ook dat de ouder die aan bepaalde vereisten voldoet het ‘mede gezag' (ex artikel 1:253 BW) aanvraagt. Deze constructie biedt onder bepaalde omstandigheden aan de verzorgende ouder en diens partner de mogelijkheid om samen zeggenschap te krijgen over de verzorging en opvoeding van minderjarigen, zonder dat de familierechtelijke band met de niet-verzorgende biologische ouder hoeft te worden verbroken, zoals ingeval van adoptie het geval is. Een dergelijk juridisch ouderschap brengt ook financiële verplichtingen met zich mee jegens de minderjarige.

Erkenning

Als kinderen worden geboren in een huwelijkse situatie hebben beide ouders van rechtswege het ouderlijk gezag en dus formele zeggenschap over het kind. Statistieken wijzen uit dat in Nederland steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren. Die situatie vraagt extra aandacht als het gaat om de rechten en plichten van de ouders jegens hun kinderen.

Door erkenning van een kind ontstaat er een familierechtelijke relatie tussen ouder en kind. Deze relatie brengt rechten en plichten met zich mee, waaronder een onderhoudsverplichting, recht op omgang/contact en erfrechtelijke aanspraken. Van gezamenlijk gezag met de moeder is na erkenning van een kind nog geen sprake. Om gezamenlijk te worden belast met het gezag moet er door de beide ouders nog een afzonderlijk verzoek worden ingediend tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag, waarvan aantekening wordt gemaakt in het openbare gezagsregister. Dit formulier kan worden gedownload op www.rechtspraak.nl.

Werkt de ouder die van rechtswege het gezag heeft, hier niet aan mee, dan moet de andere ouder naar de rechter om vervangende toestemming te vragen.

Vaststelling en ontkenning vaderschap

Wanneer het biologisch vaderschap vaststaat kunnen moeder en kind, zelfs nog na het overlijden van de vermoedelijke vader, om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap vragen. Anders dan een erkenning, heeft deze vaststelling terugwerkende kracht vanaf de geboorte. Dit kan onder meer van belang zijn voor nationaliteit, naam en erfrechtelijke gevolgen. De rechtbank kan in zaken als deze een DNA-test vragen.

Aan de weigering om aan een DNA-test mee te werken kan de rechter gevolgen verbinden. Waar moeder en kinderen er belang bij hebben het vaderschap te doen vaststellen, kunnen vaders er juist belang bij hebben hun vaderschap te ontkennen. Een vader kan een verzoek tot ontkenning indienen binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader van het kind is.

Kinderbescherming

Wanneer kinderen opgroeien in een onveilige situatie kan de rechter maatregelen treffen ter bescherming van minderjarigen. Een dergelijke maatregel is een ‘ultimum remedium' en wordt slechts toegepast als het niet lukt om binnen een vrijwillig kader de veiligheid van kinderen en hun recht op een onbelemmerd en onbelast opgroeien te waarborgen.

De rechter kan een gezinsvoogd aanstellen om toezicht te houden op de leef- en opvoedsituatie van kinderen, de zogenaamde ‘ondertoezichtstelling'. Niet de ouder(s) maar de gezinsvoogdij-instelling heeft het dan voor het zeggen. Bij niet-naleving van aanwijzingen van de jeugdbeschermer kan men de ouders nog verder beperken in hun ouderschapstaken. Onder omstandigheden kan de rechter een uithuisplaatsing van de kinderen gelasten en de ouders ontheffen of ontzetten uit het ouderlijk gezag.

Verhuizing met kinderen en internationale kinderontvoering

SmeetsGijbels adviseert en procedeert over nationale en internationale verhuizingen met kinderen. 

Door globalisering is het aantal internationale relaties explosief toegenomen. Wanneer kinderen worden geboren en het gezin kent een internationaal karakter, omdat men in het buitenland woont of omdat een van de ouders roots heeft in het buitenland kan dit een probleem opleveren als de relatie wordt beëindigd. De vraag rijst dan in welk land de kinderen gaan wonen na de scheiding.

Als ouders die samen het gezag uitoefenen over hun kinderen daar samen niet uitkomen, dient de vertrekkende ouder vervangende toestemming aan de rechter te verzoeken om met de kinderen te mogen verhuizen. Hiervoor gelden strenge criteria.

Vertrekt men zonder toestemming over de landsgrens, of keert een kind na een bezoek aan de andere ouder in het buitenland niet terug, kan sprake zijn van internationale kinderontvoering.

Dan volgt een teruggeleidingsprocedure onder het mom: ‘eerst (kind) terug, dan praten'. In internationaal verband is namelijk afgesproken dat het land waar het kind zijn of haar gewone verblijfplaats heeft, het best in staat is om beslissingen te nemen over het welzijn van kinderen. Wanneer het kind is ontvoerd naar landen die zich niet hebben verbonden om kinderen terug te geleiden, dient de diplomatieke weg te worden behandeld.

Ook staan wij regelmatig ouders bij in nationale verhuiszaken. Stel een van de ouders met gezag, wil vanwege een nieuwe baan of nieuwe partner, of andere redenen verhuizen en dit heeft impact op een bestaande zorgverdeling betreffende de kinderen, dan zal – wanneer ouders daar samen niet uit komen - eveneens om vervangende verhuistoestemming aan de rechter moeten worden verzocht.

Cross border mediation kan een oplossing bieden en in zowel verhuiszaken als in ontvoeringszaken ouders weer in gesprek laten komen met elkaar, met de focus op het belang van het kind.

Meer weten?

Familie- en erfrechtkwesties zijn gevoelige onderwerpen die vaak met sterke emoties gepaard gaan. Eens zo vertrouwde zaken kunnen door allerlei gebeurtenissen onder druk komen te staan, waardoor communicatie stokt en de betrokkenen ongewild in ingrijpende rechtszaken belanden. SmeetsGijbels adviseert cliënten de te nemen route. Empatisch en coachend indien mogelijk – met specialistische juridische kennis als het erop aankomt.

Meer weten? Onze advocaten en mediators staan voor u klaar. Uiteraard garanderen wij uiterste discretie.

Familierecht
advocaten

Maak kennis met onze advocaten en mediators familierecht in Amsterdam en Rotterdam. Zij kunnen u bij de te nemen beslissingen met advies terzijde staan.